Wat is een CAO of collectieve arbeidsovereenkomsten

Een CAO is een overeenkomst afgesloten tussen één of meer werkgevers en een werknemersgroep vertegenwoordigd door de afgevaardigden van de vakbonden (AC.V., AB.V.V., A.C.L.V.B.).

Ze regelen voornamelijk de betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer op het gebied van loon, arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, … in een onderneming of een bedrijfstak.
CAO’s komen steeds meer voor en vormen een belangrijke aanvulling van de wetgeving. Zij mogen hiervan afwijken indien aan de werknemer gunstiger voorwaarden worden verleend.

Een CAO kan afgesloten worden op 3 niveaus:
– per bedrijfstak in het paritair comité
– per onderneming in de ondernemingsraad
– voor alle bedrijfstakken in de Nationale Arbeidsraad

De meeste CAO’s worden afgesloten in het Paritair Comité georganiseerd per bedrijfstak. Dit comité bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers (afgevaardigden van de werkgeversorganisaties) en van de werknemers (afgevaardigden van de vakbonden).

Zulke CAO is alleen van toepassing voor de werkgevers en werknemers die behoren tot de groep of de bedrijfstak. Ze wordt echter pas bindend na bekrachtiging door een Koninklijk Besluit die gepubliceerd wordt in het Belgische Staatsblad.

De CAO afgesloten in de Nationale Arbeidsraad is bindend voor alle werkgevers en werknemers uit heel het land.

Bij de bespreking van de loon- en arbeidsvoorwaarden staat de individuele werknemer tegenover zijn toekomstige werkgever in een enigszins ondergeschikte positie. Hiervan bewust, drongen de vakbonden erop aan dat alle werknemers van eenzelfde onderneming of zelfs van een ganse bedrijfstak samen zouden onderhandelen over hun gemeenschappelijke loon en arbeidsvoorwaarden. De CAO heeft de bedoeling de rechten en plichten van beide partijen collectief uit te werken en met haar inhoud zal de werkgever en de werknemer moeten rekening houden bij het afsluiten van een individuele arbeidsovereenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *