De verplichtingen van de verzekeringnemer bij een verzekeringscontract

Verplichtingen vóór het contract

Hij moet het risico dat hij vraagt te verzekeren nauwkeurig beschrijven zodat het met de werkelijkheid overeenstemt. De verzekeraar tracht zich hierover een gedacht te vormen door de vragenlijst. Als sanctie voorziet de wet de nietigheid van de overeenkomst indien de verzekeringnemer zich zou schuldig gemaakt hebben aan verzwijging of valse verklaring.

Voorbeeld

Bij het afsluiten van een brandpolis heeft de verzekeringnemer nagelaten te verklaren dat op het aangrenzend pand een opslagplaats is van zeer ontvlambare stoffen. Op zekere dag slaat de bliksem in en brand veroorzaakt schade aan het gebouw. De rechtstreekse oorzaak van de brand was de bliksem: de nabijheid van de ontvlambare stoffen heeft de omvang van de schade niet beïnvloed. Toch zal de brandpolis als nietig worden beschouwd omdat de verzekeringnemer bij de beschrijving van het risico iets verzwegen had.

Verplichtingen bij het tot stand komen van het contract

De eerste premie betalen en de kosten van het contract.

Verplichtingen tijdens het bestaan van het contract

  • De betaling van de premies en de kosten op de vervaldag. Niet-betaling van de premie kan schorsing van het contract voor gevolg hebben. Dit houdt in dat een schadegeval door de verzekeraar niet meer te zijnen laste wordt genomen.
  • Aangifte van risicoverzwaring. Het is de verzekeringnemer toegelaten het risico te verzwaren op voorwaarde dat hij daarvan aangifte doet aan de verzekeraar.
  • Voorkoming en beperking van de schade. De verzekeringnemer heeft de plicht de schade te voorkomen. Als het risico zich toch voordoet moet hij de nodige maatregelen treffen, om de schade die hieruit volgt zoveel mogelijk te beperken en zo vlug mogelijk schadeaangifte doen aan de verzekeraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *